افغان سمنت
English | Dari

 Contact
سفارش قیمت
اسم:
ولایت خود را انتخاب کنید:
مقدار:
قیمت به تن یا خریطه
محل تحویل سمنت
واحد پول:
شماره تلفون
آدرس ایمل
پیام

دست آورد های اخیر کمپنی افغان سمنت وافغان کول

خدمت هموطنان عزیز ما باید عرض نمود که برمبنای پالیسی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان فابریکات (1و2) سمنت غـــــوری همراه با معادن چهارگانــه ذغال سنگ با پیمودن پروسیجر قانونی مطابق قرارداد منعقده فی مابین وزارت محترم معادن وکمپنی ( ای آی سی) که در حال حاضر بنام کمپنی (ای سی سی)   مسمی گردیده با جمله جایداد های منقول وغیر منقول آن از ابتدای سال (1386)برای مـــــدت (49) سال طور اجاره به این کمپنی سکتور خصوصی که متشکل از تاجران ملی اند واگذار که باوصف یک سلسله مشکلات

دربخش حقوق وامتیازات

درمطابقت بروحیه ماده(14و15)پروتوکول منعقده فی مابین وزارت محترم معادن وپترولیم ج.ا.ا وکمپنی (ACC)سکتورخصوصی تمامآ کارکنان افغان سمنت وافغان کول تحت پوشش ساختار تشکیلاتی این کمپنی قرارداشه نه تنها هیچ یک از آنان برکنار نگردیده بلکه هنوزهم با اکمال کار بازسازی ونوسازی فابریکات(1و2) سمنت غوری به کمیت آن نیزافزایش بعمل آمده زیرا قبل ازتغیرشخصیت