افغان سمنت
English | Dari


 دست آورد های اخیر کمپنی افغان سمنت وافغان کول

خدمت هموطنان عزیز ما باید عرض نمود که برمبنای پالیسی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان فابریکات (1و2) سمنت غـــــوری همراه با معادن چهارگانــه ذغال سنگ با پیمودن پروسیجر قانونی مطابق قرارداد منعقده فی مابین وزارت محترم معادن وکمپنی ( ای آی سی) که در حال حاضر بنام کمپنی (ای سی سی)   مسمی گردیده با جمله جایداد های منقول وغیر منقول آن از ابتدای سال (1386)برای مـــــدت (49) سال طور اجاره به این کمپنی سکتور خصوصی که متشکل از تاجران ملی اند واگذار که باوصف یک سلسله مشکلات ونقاط تاریک ومبهم که در پروتوکول جانبین وجود داشت بآنهم در راستای پروتوکول عقد شده رهبری این کمپنی با مسولیت پذیری دست بکار گردیده وبا افزود نمودن پرسونل فابریکات ومعادن ذغالسنگ متذکره وجلب همکاری واستخدام متخصصین وانجینران کشورهای چــــــــک -هندوستان -اکراین وتاجکستان کار بازسازی ونوسازی را در سطوح محتلف آغاز که خوشبختانه در حال حاضر مردم شریف افغانستان بویژه ولایت بغــــلان افتخار موجودیت وفعالیت تولیدی فابریکات (1و2 )سمنت غوری را باحداعظمی آن یعنی مقدار(1400) تن در فی شبانه روز دارند

که درحال حاضرباکمیت تعداد(1248) نفرهموطنان عزیزما در مربوطات کمپنی افغان سمنت وافغان کول دربخش های مختلفه آن مصروف خدمتگزاری برای وطن ومردم قرار داشته وآرزومندی رهبری این کمپنی از تمامآ نهاد های محترم مستهلک سمنت وهموطنان عزیزما این است که تولیدات وطن راحمایت نموده ودر کارساختمانها وپروژه های مربوطه شان از تولیدات وطن (سمنت غوری) کـــــــه دارای کیفیت عالی بوده استفاده بعمل آرند.

وبرای اوشان اطمینان می بخشیم که با یک باراستفاده بار - بار مراجعه خواهند نمود تقاضا از شما عرضه با کیفیت عالی از ما. Contact
سفارش قیمت
اسم:
ولایت خود را انتخاب کنید:
مقدار:
قیمت به تن یا خریطه
محل تحویل سمنت
واحد پول:
شماره تلفون
آدرس ایمل
پیام