افغان سمنت
English | Dari


دربخش حقوق وامتیازات

درمطابقت بروحیه ماده(14و15)پروتوکول منعقده فی مابین وزارت محترم معادن وپترولیم ج.ا.ا وکمپنی (ACC)سکتورخصوصی تمامآ کارکنان افغان سمنت وافغان کول تحت پوشش ساختار تشکیلاتی این کمپنی قرارداشه نه تنها هیچ یک از آنان برکنار نگردیده بلکه هنوزهم با اکمال کار بازسازی ونوسازی فابریکات(1و2) سمنت غوری به کمیت آن نیزافزایش بعمل آمده زیرا قبل ازتغیرشخصیت حقوقی فابریکات سمنت با کمیت تعداد(526)نفردران مصروف کار بودند ودرحال حاضرتعداد (801)نفرصرفآ دربخش فابریکات سمنت ایفای وظیفه میدارند و همچنان به کمیت پرسونل افغان کول نیزنسبت به گذشته افزایش چشمگیری بعمل آمده که پرسونل موجوده هر (2) کمپنی یعنی افغان سمنت وافغان کول را مجموعآ تعداد (1248)نفراحتوا مینماید که برعلاوه معاشات ماهوارمانند سایرکارکنان دولت درپرتوقانون کارج.ا.ا ازحقوق وامتیازات ذیل برخوردار میگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردند:

  • -مدت (50)يوم رخصتي هاي تفريحي – مريصي و ضروري بامزد.
  • رخصتي هاي ولادي وحج.

      -  (حقوق تقاعد)برای تامین آینده مالی کارکنان سیزده درصد معاش ما هوارهرکارکن دریکی ازبانکهای معتبرکشور بعنوان حقوق تقاعد ذخیره می شود، پنج فیصد این پول از معاش خود کارکن وضع گرددیده وهشت فیصد دیگرآن را کمپنی کمک وبالایش علاوه مینماید وحین تقاعد ، فوت ویا انفکاک سنجش ویکدم برای کارکن پرداخت میگــــــــــــــــــــــــــــــــردد.

- ده ماهه مزد اكراميه حين تقاعد وفوت مرتبط به كار.

- تداوي خود وفاميل کاركن.

- توزيع البسه بهاری وزمستانی .  

              - همه ساله مساعدت مقدار يك تن ذغالسنگ براي كاركنان افغان كول درصورت فعالیت استخراجی معادن ذغالسنگ مربوطه.

- امتیاز مبلغ (450)افغانی پول صرفیه برق.

- ترانسپورت رایگان Contact
سفارش قیمت
اسم:
ولایت خود را انتخاب کنید:
مقدار:
قیمت به تن یا خریطه
محل تحویل سمنت
واحد پول:
شماره تلفون
آدرس ایمل
پیام